اخبار
برگزاری جلسه بررسی وضعیت طرح های تملک دارائی سرمایه ای سازمان در سال 1396
دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
 • 1394/7/26 یکشنبه دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
  دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 22/7/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
یازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
 • 1394/7/26 یکشنبه یازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
  یازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 15/7/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم
 • 1394/7/26 یکشنبه دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم
  دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 8/7/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، معاون برنامه ریزی وزارت نیرو و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه 18/6/94
 • 1394/6/25 چهارشنبه نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه 18/6/94
  نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 18/6/94 با حضور معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
بيشتر