كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری جلسه بررسی وضعیت طرح های تملک دارائی سرمایه ای سازمان در سال 1396 اولین جلسه بررسی ابعاد عملیاتی منابع اعتباری و قانون بودجه سال 1396 سازمان با هدف بررسی وضعیت طرح های تملک دارائی سرمایه ای سازمان در سال 1396با حضور مجریان طرح های تملک دارائی سرمایه ای و رییس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه و همراهان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)،در ابتدای این جلسه که 9 خرداد ماه جاری در سالن اجتماعات معاونت محیط زیست انسانی برگزار شد، رییس مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه سازمان با اشاره به وظایف محیط زیست در برنامه ششم توسعه و تعیین آن به عنوان یکی از موضوعات خاص و راهبردی برنامه  و لزوم اجرای سیاست های کلی محیط زیست ، گزارشی از وضعیت منابع اعتباری سازمان و الزامات مرتبط با آن ارائه کرد.

در ادامه جلسه هریک از معاونت های سازمان به تفصیل درباره الزامات مرتبط با تنظیم موافقتنامه ها و وظایف تخصصی هر حوزه به ارائه گزارش پرداختند.
 در پایان رییس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر لزوم عملیاتی شدن برنامه ششم و بیان راهکارهای تقویت اجرای پروژه ها و فعالیت های مرتبط  بر لزوم بازنگری و ارائه طرح های جدید تملک دارائی سرمایه ای با رعایت ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2) تاکید کرد
بيشتر