كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری جلسه بررسی وضعیت طرح های تملک دارائی سرمایه ای سازمان در سال 1396
دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
 • 1394/7/26 یکشنبه دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
  دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 22/7/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
یازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
 • 1394/7/26 یکشنبه یازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
  یازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 15/7/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم
 • 1394/7/26 یکشنبه دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم
  دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 8/7/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، معاون برنامه ریزی وزارت نیرو و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه 18/6/94
 • 1394/6/25 چهارشنبه نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه 18/6/94
  نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 18/6/94 با حضور معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
هشتمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم
 • 1394/6/11 چهارشنبه هشتمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم
  هشتمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 4/6/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان رییس شورا ، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
ششمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم
 • 1394/5/14 چهارشنبه ششمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم
  ششمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 12/5/94 با حضور معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان به عنوان نایب رییس شورا و رییس امور برنامه ریزی ، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیر شورا و کلیه مدعوین اعم از مدیران و نمایندگان 13 وزارتخانه و دستگاه مرتبط در سالن سرو برگزار گردید.
پنجمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه 22/4/94
 • 1394/5/6 سه‌شنبه پنجمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه 22/4/94
  پنجمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 22/4/94 با حضور معاون رییس جمهورو رییس سازمان و کلیه مدعوین اعم از مدیران و نمایندگان 16 وزارتخانه و دستگاه مرتبط، مشاور عالی رییس سازمان، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان و روسای کارگروه های تخصصی برنامه ریزی سازمان در سالن سرو برگزار گردید.
برگزاری چهارمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
 • 1394/5/6 سه‌شنبه برگزاری چهارمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
  چهارمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با حضور مدیران و نمایندگان 16 وزارتخانه و دستگاه مرتبط، معاونین آموزش و پژوهش، محیط زیست انسانی و توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان و روسای کارگروه های تخصصی برنامه ریزی سازمان روز دوشنبه مورخ 15/4/94 در سالن سرو برگزار گردید.
شش بند از سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تصویب شد
تاکید مجمع تشخیص مصلحت بر تقویت نظام مدیریت محیط زیست در سیاست های کلی نظام
برگزاری دومین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه
شورای برنامه ریزی محیط زیست در برنامه ششم توسعه برگزار شد/ بسیج ملی در بهره برداری پایدار با اجرای سیاست های کلی محیط زیست
برگزاری بیست و چهارمین نشست کمیته تدوین برنامه ششم توسعه
از سوی هیات وزیران  برنامه جامع اصلاح نظام اداری در دولت یازدهم تصویب شد
برگزاری بیست و دومین نشست تدوین برنامه ششم
 • 1394/1/16 یکشنبه سه شنبه 12/12/1393 برگزاری بیست و دومین نشست تدوین برنامه ششم
  بیست و دومین جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه صبح روز سه شنبه 12 اسفند در سالن اجتماعات سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور مشاورین رییس سازمان، دبیرستاد و مجری طرح احیاء دریاچه ارومیه، روسای کارگروه های برنامه ریزی تخصصی، و نمایندگان سایر دفاتر و سایر مدعوین برگزار شد.
برگزاری بیست و یکمین جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه
برگزاری نوزدهمین نشست تدوین برنامه ششم توسعه
برگزاری هجدهمین جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه
انتصاب اعضا و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
1 2 3