كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه 18/6/94 نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 18/6/94 با حضور معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
نهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 18/6/94   با حضور معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان  وزارتخانه ها  و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مجابی ضمن خوشامدگویی به کلیه مدعوین ، روند برنامه ششم در زمینه محیط زیست و آب و تاکید بر موضوعات خاص را تشریح نمود.
سپس جلسه با  بررسی حوزه فعالیت ، فهرست پیشنهادی صاحبنظران، ادامه یافت و در نهایت فهرست20 نفر صاحبنظر فعال شبکه مجازی محیط زیست در زمینه برنامه ششم به تصویب کلیه اعضا رسید.
در ادامه پوراصغر به ارایه توضیحاتی در خصوص تهیه گزارش ها و تکمیل جداول جدید دستورالعمل نظام برنامه ریزی برای حوزه های بخشی و فرابخشی محیط زیست پرداخت.
در این دستورالعمل به تدوین گزارش( 1 ) شامل بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضع موجود بخش، پیش بینی آینده، ظرفیت ها و چالش های پیش رو وگزارش ( 2 )شامل سند راهبردی بخش، براورد کلی تامین و تجهیزات، الزامات تحقق اهداف و تکمیل اطلاعات جداول عملکرد اهداف کمی و شاخص های بخش و فرابخش موضوعات خاص اشاره شده است. حاضرین در جلسه،  پس از بحث و بررسی تصمیم گرفتند که وضعیت موجود در یک کشور منطقه نیز به مقایسه های بین المللی صورت گرفته در گزارش تهیه شده قبلی اضافه شود.
در ا دامه، نماینده وزارت کشور با ارائه آمارهایی در خصوص پسماندهای عادی و مدیریت شهری خواستار اصلاحاتی در گزارش مذکور شد.
سپس اعضای حاضر به بحث پیرامون شاخص های SDG , MDG ,  ، ریو + 20 ، شاخص های مصوب کمیته ملی توسعه پایدار و مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختند و مقرر شد شاخص هایی مطرح شود که اطلاعات آن از سال پایه در کشور تولید می شود، مورد استفاده اعضا قرار گیرد.
فاضل در این خصوص معتبرترین مرجع آمارهای ملی را که منبع آمار UNEP می باشد را مرکز آمار ایران و آمارهای بین المللی را بانک جهانی معرفی نمود.
در ادامه سه بند از مفاد پیشنهادی محیط زیست در برنامه ششم توسعه در خصوص عوارض و جرائم آلودگی و تخریب محیط زیست، سموم و کودهای شیمیایی و مدیریت پسماند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت ضمن انجام اصلاحاتی به تصویب رسید.
مصوبات جلسه  :
-        اسامی 20 صاحب نظر شبکه مجازی برنامه ششم توسعه به تصویب کلیه اعضا رسید.
-    جدول اهداف کمی و شاخص های فرابخشی محیط زیست برای کلیه اعضا ارسال شودو اعضا نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن تا هفته آینده اقدام نمایند
-    دستگاههای عضو شورا، نسبت به ارسال وضعیت موجود خود منضم به آمار و ارقام ، اقدام نموده و مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه سازمان نسبت به جمع بندی گزارشات ارسالی و گزارش تهیه شده در سازمان اقدام نماید.
-    در خصوص مدیریت پسماند در جلسه آینده پیشنهاد اصلاحی دفتر بررسی آلودگی آب و خاک و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در جلسه آتی طرح و مورد بررسی قرار گیرد.
بيشتر