كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
یازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه یازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 15/7/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
یازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 15/7/94   با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار و کلیه مدیران و نمایندگان  وزارتخانه ها  و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
در ابتدای جلسه معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس طی ارایه گزارشی از روند تصویب مواد دایمی در جلسه پانزدهم مهر هیات دولت در  اعلام کرد که " بند الف ماده 192"  با موضوع ارزیابی محیط زیست، " بند ب ماده 147" در خصوص معافیت سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پرداخت هزینه های دادرسی به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، و " تبصره ماده 148 " قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم مجوز هیات دولت برای بهره برداری از جنگل ها به عنوان مواد دایمی به تصویب رسید.
در ادامه رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از روند تهیه و تصویب برنامه ششم توسعه ارایه نموده و بیان داشت که گزارش وضع موجود و سیاست های راهبردی می بایست حداکثر تا 25 مهر ماه به شورای تلفیق ارسال شود. همچنین الزاماتی برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و اختصاص 30 تا 35 درصد از این رشد از طریق بهره وری تدوین و به شوراهای برنامه ریزی ابلاغ شده است که مفاد برنامه باید به گونه ای تدوین شود که هدف رشد اقتصادی قابل دستیابی باشد. وی در ادامه خطوط راهنما و الزامات، عوامل بنیادی و ساختاری رشد اقتصادی و منابع کلیدی و بنیادی رشد اقتصادی ارایه کرد.
در ادامه جلسه دکتر ابتکار تاکید کرد که برنامه ششم آخرین فرصت تمدنی کشور برای اصلاح روندهای قبلی در حفظ و احیا منابع محدود زیستی کشور و نجات از بحران موجود است که باید با نگرش ملی و همگرایی کلیه دستگاه های اجرایی، برنامه ای تنظیم کرد که میزان مصرف منابع زیستی تا پایان برنامه ششم ، معادل میزان تجدید شوندگی این منابع شود. وی با تاکید بر محدودیت شدید منابع آب در ادامه افزود از دست رفتن تالاب ها، مراتع و افت سفره های آب، آثار ملی دارد که روی صنعت، کشاورزی، بهداشت و به طور کلی روی همه جوانب توسعه تاثیر می گذارد.
جلسه با ارایه مفاد مصوب کارگروه آب و محیط زیست ذیل شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه و بحث و بررسی پیرامون آنها ادامه یافت و در پایان 3 ماده در خصوص مدیریت کیفی منابع آب، ایجاد تاسیسات جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و برقراری جرایم برای متخلفین در خصوص تخلیه فاضلاب های خارج از استاندارد به محیط به تصویب شورا رسید.
ادامه مواد در خصوص منابع آب و محیط زیست در کارگروهی که بیستم مهرماه به همین منظور تشکیل می گردد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
 
 
 
بيشتر