مصوبات و بخشنامه ها
1395/7/5 دوشنبه
گروه ساختار و تشکیلات

بخشنامه ها و مصوبات

 
عنوان شماره تاریخ نمایش
ماده 29 مدیریت خدمات کشوری ----- -----
ضوابط ساختارسازمانی  وزارتخانها و سازمان های  وابسته به ریاست جمهوری ----- -----
ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی سال 1395 643356 1395/5/6
ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیتهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی 206/48891 1394/4/6
سقف پست های سازمانی مصوب و اختیارات مربوط،وظایف و ماموریت محوله 47081 1394/3/30
برنامه جامع اصلاح نظام اداری 127675/ت50642 هـ 1393/10/28
مصوبه شورای عالی اداری/ برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی 206/93/11851 1393/9/5
 بخشنامه چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی نمودن اندازه دولت 13712/92/200 1392/8/4
 اصلاحیه بخشنامه وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد 38836/91/210 1391/10/4
 بخشنامه وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت    عملکرد 36773/91/210 1391/9/13
 مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور/ بخشنامه در خصوص اجرای مواد 29 و 31 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور نظم بخشیدن به تشکیلات تفصیلی 36271/200 1389/7/13
 بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری 4053/ت44195ک 1389/11/14
 ضوابط و شاخصهای سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی 262773/ت43911ک 1388/12/27