1401/12/14 یکشنبه
فهرست آمار رسمی سازمان حفاظت محیط زیست
عنوان شاخص آماری واحد اندازه‌گیری سطح جغرافیایی دوره زمانی فایل
نسبت مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محیط زیست به مساحت کشور درصد استان سالانه

excel