معرفی مرکز

1397/12/15 چهارشنبه ساختار تشکیلاتی مرکز برنامه ریزی،تحول اداری و بودجه
1393/3/7 چهارشنبه
1392/9/9 شنبه
وظایف و ماموریت‌های اساسی

برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور برای تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی

 
ایجاد بستر مناسب برای اجرای برنامه های تحول اداری در سازمان

 
طراحی و مهندسی مجدد ساختار تشکیلات و اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار

 
برنامه ریزی و ساماندهی سرمایه انسانی و ایجاد بستر مناسب برای ارتقای بهره وری و بهبود نظام‌های        
 
مدیریت اداری

  
ایجاد زمینه لازم برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمانی از طریق نظام پذیرش و بررسی     
     

  
پیشنهادات و سایر موارد مرتبط

 
ارتقای سطح رضایت مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

 
مطالعه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت محیط زیست کشور

 
تهیه، تلفیق و تدوین برنامه عملیات فعالیت‌های هزینه‌ای و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب

 
برنامه‌های مصوب و ابلاغ شده توسط معاونت برنامه ریزی و  نظارت راهبردی رییس جمهور

 
تهیه و تنظیم موافقتنامه‌های بودجه هزینه‌ای در قالب فعالیتهای و برنامه‌های مصوب با توجه به نظام بودجه‌ریزی

و شاخص مند کردن اعتبارات هزینه ای گروه بودجه و تلفیق

تهیه، تلفیق و تدوین برنامه عملیات فعالیتهای هزینه ای در قالب برنامه‌های مصوب و ابلاغ شده توسط معاونت

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 مطالعه و بررسی عملکرد برنامه‌ها، فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌های توسعه و استفاده از نتایج حاصله در

جهت تغییر و اصلاح برنامه و ارائه راهکار در جهت تحقق هدف برنامه
 
                                               ادامه 
                                                                                                          


  گروه ساختار و تشکیلات

مهندسی ساختار سازمانی، تهیه و تنظیم نمودار و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی

از سوی مراجع ذیصلاح
 
 بروز نگهداشتن ساختار و وظایف سازمانی به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار

و تداخل وظایف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در انجام وظایف و ماموریت ها 
     
                               ادامه
                                                                                                                                     


 گروه تحول اداری و خدمات مدیریت

برنامه ریزی، انجام مهندسی مهندسی فرآیندها و مطالعات مستمر به منظور شناخت فرآیندها و روش های انجام

کار، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، مستندسازی، اصلاح و استانداردسازی و الکترونیکی نمودن آنها

 مطالعه، تهیه و تدوین و کنترل فرمهای اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی حوزه ها، کدگذاری و ترسیم نمودارهای

فرآیندهای انجام کار، اصلاح ، به هنگام سازی و استاندارد سازی آنها   
  
                                         ادامه
                                                                                                    


  گروه برنامه‌ریزی


 مطالعه و تدوین اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های محیط زیست در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف سازمان

 مطالعه وتدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت محیط زیست 
                                     ادامه

                                                                
 

بازگشت